Županijski glasnik - 11/15

"Županijski glasnik" broj 11/15., Osijek, 3. studenoga 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

382.    Proračun Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

383.    Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

384.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

385.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

386.    Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

387.    Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

388.    Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

389.    Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine

390.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini

391.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

392.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

393.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

394.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

395.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

396.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu


Top