31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Djelokrug rada i nadležnost

Skupština Županije je predstavničko tijelo građana i tijelo područne (regionalne) samouprave. Djelokrug rada i nadležnost Skupštine utvrđena je Statutom Županije.

Prema odredbama Statuta Skupština:

 • donosi statut Županije i poslovnik Skupštine,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije,
 • donosi odluke o visini županijskih poreza i drugih prihoda Županije, u skladu sa zakonom,
 • donosi proračun Županije i izvještaje o izvršenju proračuna,
 • nadzire izvršavanje proračuna, te svrsishodnu uporabu sredstava,
 • donosi programe javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Županije, ako se radi o imovini veće vrijednosti od vrijednosti utvrđene  zakonom o kojoj je za odlučivanje nadležan župan, kao i  davanju suglasnosti pravnim osobama čiji je su/osnivač odnosno su/vlasnik Županija na raspolaganje njihovom imovinom takove vrijednosti, ako je to predviđeno zakonom, njihovim osnivačkim aktom odnosno statutom,
 • odlučuje o višegodišnjem zaduživanju Županije,
 • donosi dokumente prostornog uređenja određene zakonom,
 • donosi odluku o uporabi grba, zastave i imena Županije,
 • uređuje javna priznanja Županije,
 • odlučuje o zaključenju akata o uspostavljanju suradnje i udruživanju s drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave te odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država, odnosno o zaključenju drugih sporazuma kojima se uređuju međusobni odnosi s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
 • razmatra pitanja kojima se osigurava ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak gradova i općina u sastavu Županije i Županije kao cjeline, te druga pitanja od zajedničkog interesa za gradove, općine i Županiju kao cjelinu,
 • daje i razmatra inicijative za promjenu područja Županije,
 • odlučuje o raspisivanju referenduma pod uvjetima i na način propisan zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine,
 • osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, te odlučuje o stjecanju i raspolaganju dionicama i udjelima u trgovačkim društvima,
 • daje suglasnost na statute ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač, te na statute drugih ustanova kada je to predviđeno zakonom,
 • osniva upravna tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije, te uređuje njihov djelokrug i ustrojstvo,
 • osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada,
 • donosi plan rada Skupštine,
 • razmatra izvješća o radu župana,
 • odlučuje o raspisivanju referenduma o opozivu župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim,
 • bira i opoziva odnosno imenuje i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Skupštine, članove svojih radnih tijela, te članove tijela Županije i druge pravne osobe koje imenuje prema odredbama posebnih zakona i drugih propisa i općih akata Skupštine,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, kada je to određeno posebnim zakonom,
 • imenuje i razrješuje odnosno sudjeluje u imenovanju i razrješenju voditelja ustanova, kada je to predviđeno propisima ili osnivačkim aktima tih ustanova,
 • obavlja i druge poslove koji su ovim Statutom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Skupštine Županije.
Top