31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Trgovačka društva

Trgovačka društva u su/vlasništvu Osječko-baranjske županije

  • Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek (temeljem Društvenog ugovora između Županije, Grada Osijeka i Sveučilišta, suvlasništvo Županije 10,53 %)
  • Slobodna zona Osijek d.o.o. Osijek (temeljem Ugovora o osnivanju iz 1997. godine, suvlasništvo Županije 95,79 %)
  • Miholjački poduzetnički centar d.o.o. Donji Miholjac (temeljem Društvenog ugovora o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac iz 2002. godine, suvlasništvo Županije 30 %)
  • Regionalna veletržnica d.d. Osijek (suvlasništvo Županije 8,16 %)
  • Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek (osnovano temeljem Društvenog ugovora između Županije i Grada Osijeka iz 2006. godine. Temeljem Ugovora o prijenosu poslovnog udjela iz 2019. godine Županije je postala njegov 100% vlasnik. Izmjenama i dopuna Društvenog ugovora iz rujna 2021. godine promijenjeno je i naziv tvrtke iz „ULO hladnjača d.o.o. Osijek“ u „Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek“)
  • Zračna luka d.o.o. Osijek (temeljem Zakona o zračnim lukama iz 1999. godine, suvlasništvo Republike Hrvatske, Grada Osijeka i Županije 20 %)
  • Cesting d.o.o. Osijek (temeljem odluka Skupštine Županije o privatizaciji iz 2008. i 2009. godine, suvlasništvo Županije 39,22 %)
  • Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek (temeljem Društvenog ugovora iz 2015. godine, vlasništvo Županije 63 % i Vukovarsko-srijemske županije 37 %)
  • Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o. (temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Društva Osječki sajam d.o.o., Osijek, 2023. godine promijenjen naziv Društva, a temeljem Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Osječki sajam d.o.o. iz 2022. godine, vlasništvo Županije 100 %).
Top