31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Župan


 
Mato Lukić, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županije
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-500            
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Na neposrednim izborima 2017. godine za župana Osječko-baranjske županije izabran je Ivan Anušić. Na izborima 2021. godine Ivan Anušić izabran je u drugi mandat. 16. studenoga 2023. godine Ivan Anušić postaje ministar obrane i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. Sukladno zakonskim odredbama na čelnu funkciju županije automatizmom dolazi prvi zamjenik župana. U Osječko-baranjskoj županiji to je Mato Lukić čija nova funkcija nosi formalni naziv zamjenik župana koji obnaša dužnost župana.

mato lukic

Mato Lukić

Rođen je 06. rujna 1973. godine. Oženjen je, otac dvije kćeri, s obitelji živi u Osijeku.
Kao maloljetni dragovoljac u lipnju 1991. godine uključio se u obranu Republike Hrvatske te kao pripadnik 106. i 130 brigade, kasnije Vojne policije i 3. Gardijske brigade sudjelovao u obrani Domovine, kao i oslobodilačkim akcijama za koje je više puta odlikovan.
Na Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu stekao je zvanje stručni specijalist - trener sportske rekreacije, na Filozofskom fakultetu u Mostaru završio je Studij socijalnog rada i stekao zvanje diplomirani socijalni radnik te je završio Poslijediplomski specijalistički studij iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručna zvanja usavršavao je nizom edukacija s područja socijalnog rada i zdravstva, volontiranjem u udrugama i drugim aktivnostima. Član je više radnih skupina i povjerenstava na regionalnoj i nacionalnoj razini.
U Hrvatskoj vojsci bio je do 2001. godine, a potom je radio u sustavu socijalne skrbi, od toga devet godina u Domu za odgoj djece i mladeži Osijek od čega pet godina kao ravnatelj. Od veljače 2018. godine bio je ravnatelj Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, a od svibnja 2021. godine zamjenik župana Osječko-baranjske županije. Član je Hrvatske demokratske zajednice od 2013. godine.

Djelokrug rada i nadležnost

Župan je izvršno tijelo Županije. Župan obavlja izvršne poslove u Županiji i zastupa Županiju.
Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Župan može biti opozvan putem referenduma odnosno razriješen sukladno zakonu.
Župan odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

 

Izvješće Župana OBŽ o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine

 

Župan:

•    osigurava pripremu prijedloga općih i drugih akata te ih predlaže Skupštini na raspravu i donošenje,
•    izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine,
•    uređuje određena pitanja za čije je uređenje propisima ili odlukama Skupštine ovlašten,
•    prati i razmatra stanje u područjima iz djelokruga rada Županije, te predlaže i potiče poduzimanje mjera i aktivnosti unaprjeđenja tog stanja,
•    uređuje unutarnji ustroj i način rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije,
•    usklađuje i usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
•    organizira razvoj i funkcioniranje županijskog informacijskog sustava,
•    upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije u granicama utvrđenim propisima i ovim Statutom,
•    odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom,
•    priprema i Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja prihodima i rashodima planiranim Proračunom Županije,
•    nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna,
•    utvrđuje kriterije i uređuje način preuzimanja pokroviteljstva nad akcijama i manifestacijama,
•    osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njihove članove,
•    imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,
•    imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
•    imenuje i razrješuje i druge osobe prema odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine,
•    obavlja i druge povjerene mu poslove odnosno poslove predviđene propisima, ovim Statutom i aktima Skupštine,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga Županije za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga župan donosi pravilnike, naredbe, naputke, rješenja, zaključke i druge akte.

Top