Župan

 

Župan Ivan Anušić
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-500       
Telefax: (031) 203-191     
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Na neposrednim izborima 2017. godine za župana Osječko-baranjske županije izabran je Ivan Anušić.

                                                           

Ivan Anušić

Rođen je 13. listopada 1973. godine u Osijeku. Višu stručnu spremu stekao je na Sveučilištu u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu. Od lipnja 1991. godine je dragovoljac Domovinskog rata i kao pripadnik Zbora narodne garde, 106. i 130. brigade Hrvatske vojske, pripadnik Specijalne policije MUP-a, Vojne policije i 3. Gardijske brigade prošao je brojna ratišta u borbi za hrvatsku neovisnost. Nositelj je više vojnih odlikovanja Republike Hrvatske, Spomenice Domovinskog rata i odlikovanja za sudjelovanje u Vojno-redarstvenoj akciji Bljesak. U kontinuitetu, od svibnja 2005. godine do 2017. godine, načelnik je Općine Antunovac, jedne od najuspješnijih općina u Hrvatskoj.  Za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije izabran je u ožujku 2014. godine, a dvije godine poslije ponovno je na istu dužnost izabran na redovitoj izbornoj skupštini ŽO HDZ-a Osječko-baranjske županije. Prvi put je za saborskog zastupnika izabran u 8. sazivu Hrvatskog sabora te je ujedno obnašao dužnost potpredsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije kao i član Odbora za poljoprivredu te Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. U devetom sazivu Hrvatskog sabora ponovno je izabran za zastupnika te za predsjednika Odbora za ratne veterane i člana Odbora za obranu. S obitelji živi u Antunovcu i otac je četvero djece.

Djelokrug rada i nadležnost

Župan je izvršno tijelo Županije. Župan obavlja izvršne poslove u Županiji i zastupa Županiju.
Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Župan može biti opozvan putem referenduma odnosno razriješen sukladno zakonu.
Župan odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

Izvješće Župana OBŽ o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Izvješće Župana OBŽ o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

 

Župan:

•    osigurava pripremu prijedloga općih i drugih akata te ih predlaže Skupštini na raspravu i donošenje,
•    izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine,
•    uređuje određena pitanja za čije je uređenje propisima ili odlukama Skupštine ovlašten,
•    prati i razmatra stanje u područjima iz djelokruga rada Županije, te predlaže i potiče poduzimanje mjera i aktivnosti unaprjeđenja tog stanja,
•    uređuje unutarnji ustroj i način rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije,
•    usklađuje i usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
•    organizira razvoj i funkcioniranje županijskog informacijskog sustava,
•    upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije u granicama utvrđenim propisima i ovim Statutom,
•    odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom,
•    priprema i Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja prihodima i rashodima planiranim Proračunom Županije,
•    nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna,
•    utvrđuje kriterije i uređuje način preuzimanja pokroviteljstva nad akcijama i manifestacijama,
•    osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njihove članove,
•    imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,
•    imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
•    imenuje i razrješuje i druge osobe prema odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine,
•    obavlja i druge povjerene mu poslove odnosno poslove predviđene propisima, ovim Statutom i aktima Skupštine,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga Županije za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga župan donosi pravilnike, naredbe, naputke, rješenja, zaključke i druge akte.

Top