Županijski glasnik - 07/15

"Županijski glasnik" broj 7/15., Osijek, 3. rujna 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

311.    Odluka o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i promjeni naziva Ljekarne Osijek


AKTI ŽUPANA

312.    Rješenje o visini koncesijske naknade za obavljanje javne zdravstvene službe na osnovi koncesije na području Osječko-baranjske županije

313.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije

314.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

315.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

316.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

317.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

318.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima medicinski tehničar Andrej Franjić

319.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima medicinska sestra Sanela Hrkač

320.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima medicinska sestra Kristina Matasović

321.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

322.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

323.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Privatnom praksom Zdravstvenom njegom bolesnika Ljubica Majdenić

Top