Županijski glasnik - 13/17

"Županijski glasnik" broj 13/17., Osijek, 13. prosinca 2017.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

687.    Proračun Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

688.    Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

689.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

690.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

691.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

692.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

693.    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini Osječko-baranjske županije u 2018. godini

694.    Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

695.    Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

696.    Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

697.    Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

698.    Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2018. godinu

699.    Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

700.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini

701.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini

702.    Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

703.    Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

704.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

705.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

706.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

707.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

708.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

709.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Top