Županijski glasnik - 12/21

"Županijski glasnik" broj 12/21., Osijek, 9. studenoga 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

573. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini

574. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o darovanju k.č.br. 10444/9 i k.č.br.10444/11 obje u k.o. Osijek

575. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Vladimir Nazor'', Đakovo za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama

576. Zaključak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za sklapanje ugovora o nabavi električne energije.

577. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Osječko-baranjsku županiju

578. Zaključak povodom razmatranja Izvješćae o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

579. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

580. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

581. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. u 2020. godini

582. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2020. godinu

583. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini

584. Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu "Rekonstrukcija (preuređenje) prostora Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir"

585. Zaključak povodom, razmatranja Zahtjeva Zorana Ručevića za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Đakovo kao kulturnog dobra

586. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2021. godine

AKTI ŽUPANA

587. Dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

588. Izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom u vlasništvu Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

589. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

590. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu imovine i obveza u Osječko-baranjskoj županiji

591. Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije

592. Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije

593. Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

594. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarni srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije

595. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Našice

596. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

597. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditna linija za poticanje kontinentalnog turizma" i imenovanju njegovih članova

598. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti Županijskog vatrogasnog zapovjednika Osječko-baranjske županije

599. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

600. Rješenje o razrješenju i imenovanju voditeljice Tima za provedbu projekta ''Učimo zajedno 5''

601. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore za izradu dokumentacije za provedbu Programa ruralnog razvoja

602. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2021. godinu i imenovanju njegovih članova

603. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

604. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Osječko-baranjske županije

605. Rješenje o imenovanju Povjerenika za etiku Osječko-baranjske županije

606. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za stručno vrednovanje investicijskih projekata

607. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu

608. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Satnica Đakovačka i Općine Viškovci

609. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Maslačku d.o.o. za razvoj i usluge u Levanjskoj Varoši

AKT RADNOG TIJELA

610. Izvješće Mandatne komisije

OSTALO

611. Privremena Odluka o cijeni vodne usluge

Top