Županijski glasnik - 13/20

"Županijski glasnik" broj 13/20., Osijek, 30. studenoga 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

452. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

453. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

454. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini

455. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

456. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

457. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba Osječko-baranjske županije u tehničkoj kulturi

458. Odluka o dopuni Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije

459. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2020. godini

460. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

461. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

462. Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

463. Zaključak o donošenju Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

464. Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

465. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

466. Izmjena Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

467. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

468. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

469. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

470. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2020. godini

471. Zaključak o potvrđivanju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije

472. Zaključak o donošenju Komunikacijske strategije za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

473. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

474. Zaključak povoodm razmatranja Informacije o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2019./2020. godini

475. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

476. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja likovnih umjetnosti

477. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Barbari Žigić Vukojević, dr. med. dent.

478. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Sonji Grčić, dr. med. dent.

479. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Snežani Jančić, dr. med. dent.

480. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ani Budimir, dr. med. dent.

481. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Adriani Nađ Badovinac, dr. med. dent.

482. Rješenje o odobrenju financijske pomoći za sufinanciranje dijela troškova specijalističkog usavršavanja Domu zdravlja Osječko-baranjske županije u 2020. godini

483. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti objekata osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije

484. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini i stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

485. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2020. godine


AKTI ŽUPANA

486. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije

487. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini

488. Dopuna plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini

489. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

490. Pravilnik o potpori poljoprivrednicima radi ublažavanja posljedica epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje u 2020. godini

491. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/135 - "Aljmaš" i imenovanju njegovih članova

492. Rješenje o dopunama Rješenja o osnivanju povjerenstava za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajednička lovišta

493. Rješenje o redovnom godišnjem popisu imovine i obveza, te imenovanju članova povjerenstava za popis imovine i obveza u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini

494. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za potpore poslovanja poljoprivrednicima iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

495. Rješenje o razrješenju i imenovanju načelnika i člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

496. Rješenje o imenovanju voditelja projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

497. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

498. Rješenje o imenovanju voditelja projekta izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku

499. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Druge srednje škole Beli Mansatir, Beli Manastir

500. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/129 - "Ernestinovo"

501. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/134 - "Sarvaš"

502. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nebojši Zatezalu, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

503. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

504. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Željki Kovač, dr. med. spec. pedijatrije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Našica

505. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ružici Bašić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

506. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Tomislavu Mergedušu, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Koška

507. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Djaković Kovačević, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

508. Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

509. Zaključak o prihvaćanju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek


OSTALO

510. Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

511. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, OsijekTop