Županijski glasnik - 13/14

"Županijski glasnik" broj 13/14., Osijek, 24.  prosinca 2014.S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

 

391.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine

392.    Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

393.    Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

394.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini

395.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

396.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

397.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

398.    Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013.

399.    Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

400.    Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

401.    Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

402.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini

403.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini

404.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

405.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

406.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

407.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

408.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

409.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

410.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Top