31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 10/14

"Županijski glasnik" broj 10/14., Osijek, 13. listopada 2014.S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

273.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

274.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini

275.    Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Osijek

276.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine

277.    Izmjene i dopuna Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015.

278.    Izmjene i dopuna Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

279.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini

280.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

281.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja

282.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

283.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

284.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2013. godini

285.    Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

286.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

287.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

288.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o žetvi i otkupu pšenice roda 2014. godine na području Osječko-baranjske županije

289.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije

290.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

291.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2013. godini

292.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2013. godinu

293.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2013. godinu

294.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2013. godinu

295.    Zaključak o davanju suglasnosti na promjene temeljnog kapitala Regionalne veletržnice Osijek d.d.

296.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2013. godinu

297.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2013. godinu

298.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek za 2013. godinu

299.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2013. godinu

300.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o realizaciji Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2013. godinu

301.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije tijekom 2013. godine

302.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

303.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije

304.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2013./2014.

305.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2013./2014.

306.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2013./2014.

307.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o realizaciji izgradnje športskih terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije

308.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

309.    Zaključak o donošenju Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke HEP Proizvodnja d.o.o. - Termoelektrana - Toplana Osijek

310.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2014. godine

311.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2014. godine

312.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2014. godine


AKTI ŽUPANA

313.    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefonskih aparata u službene svrhe i korištenju mobilnih telefonskih aparata u vlasništvu Osječko-baranjske županije

314.    Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

315.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore u poduzetništvu

316.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

317.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

318.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dalj, Dalj

319.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Dalj, Dalj

320.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

321.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

322.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Anom Karlak Mahovlić, dr.med.

323.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Irenom Radin Nujić, dr.med.dent.

324.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

325.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

326.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Pozderović za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Osijeka

327.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

328.    Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Ernestinovo

329.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Štefici Zuzjak-Novak za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Našica


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

330.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije
 

Top