Županijski glasnik - 06/14

"Županijski glasnik" broj 6/14., Osijek, 4. lipnja 2014.


S A D R Ž A J

AKTI SKUPŠTINE

158.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

159.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

160.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini

161.    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

162.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

163.    Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

164.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

165.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

166.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini

167.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

168.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije

169.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

170.    Zaključak o donošenju Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

171.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i pravcima razvoja sporta na području Osječko-baranjske županije

172.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2014. godine

173.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2014. godine

174.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2014. godine

175.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ante Starčevića Viljevo, Viljevo za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama

176.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek

177.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek


AKTI ŽUPANA

178.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

179.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području općina Antunovac i Šodolovci

180.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nadi Gregić-Njirjak za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

181.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice o iznosu participacije za školsku godinu 2014./2015. roditelja/skrbnika učenika Osnovne glazbene škole

182.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole za školsku godinu 2014./2015.


AKTI RADNIH TIJELA

183.    Izvješće Mandatne komisije


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

184.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije
 

Top