Županijski glasnik - 09/15

"Županijski glasnik" broj 9/15., Osijek, 7. listopada 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

341.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

342.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 2015. godini

343.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine

344.    Odluka o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji

345.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

346.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

347.    Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

348.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o žetvi i otkupu pšenice roda 2015. godine na području Osječko-baranjske županije

349.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije

350.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

351.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2014. godini

352.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2014. godinu

353.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2014. godinu

354.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2014. godinu

355.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2014. godinu

356.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2014. godinu
357.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2014. godini

358.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2014. godinu

359.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2014./2015.

360.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2014./2015.

361.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2014./2015.

362.    Zaključak povodom razmatranja izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

363.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o naplati iznosa robnih zaliha bivše Općine Osijek


AKTI ŽUPANA

364.    Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

365.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

366.    Rješenje o imenovanju povjerenika za otpad u Osječko-baranjskoj županiji i njegove zamjenice

367.    Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije za javnu raspravu

368.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća

369.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nevenki Pinter za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka


Top