Županijski glasnik - 06/15

"Županijski glasnik" broj 6/15., Osijek, 20. srpnja 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

140.    Odluka o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

141.    Odluka o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

142.    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

143.    Odluka o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

144.    Odluka o prihvaćanju pristupanja Vukovarsko-srijemske županije kao novog člana društva EKOS d.o.o. Osijek

145.    Odluka o promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

146.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini

147.    Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku

148.    Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

149.    Rješenje o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Osijeku

150.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

151.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

152.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

153.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

154.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije

155.    Zaključak o donošenju Programa poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2017.
-    Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2017.


156.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

157.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

158.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije

159.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2014. godinu

160.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2014. godinu

161.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2014. godinu

162.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

163.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

164.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2014. godinu

165.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2014. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2015. godinu

166.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

167.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

168.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije u mandatu 2011. - 2015. godine

169.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini

170.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini

171.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza

172.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

173.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bilje, Bilje

174.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

175.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

176.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

177.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

178.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

179.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Budrovci, Budrovci

180.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Čeminac, Čeminac

181.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dalj, Dalj

182.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Darda, Darda

183.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

184.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

185.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Draž, Draž

186.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Drenje, Drenje

187.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

188.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

189.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Gorjani, Gorjani

190.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

191.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

192.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

193.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

194.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

195.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

196.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

197.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

198.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

199.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

200.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

201.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava

202.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

203.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

204.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

205.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

206.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Laslovo, Laslovo

207.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Lug, Lug

208.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

209.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

210.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

211.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

212.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

213.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

214.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

215.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

216.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Popovac, Popovac

217.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

218.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

219.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Šećerana, Šećerana

220.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

221.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

222.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

223.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

224.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

225.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

226.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Braća Radić, Đakovo

227.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

228.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

229.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

230.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

231.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

232.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta I. gimnazije Osijek, Osijek

233.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta II. gimnazije Osijek, Osijek

234.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta III. gimnazije Osijek, Osijek

235.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek

236.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole Osijek, Osijek

237.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

238.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

239.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

240.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Dalj, Dalj

241.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

242.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

243.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

244.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Valpovo, Valpovo

245.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

246.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek

247.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

248.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek, Osijek

249.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

250.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

251.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednjoškolskog đačkog doma, Osijek

252.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše", Osijek

253.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

254.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dalj, Dalj i Srednjoj školi Dalj, Dalj na darovanje nekretnine u k.o. Dalj

255.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2015. godine

256.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2015. godine

257.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadomAKTI ŽUPANA

258.    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju baze podataka "Financiranje udruga" u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije

259.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

260.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

261.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području gradova Belišća i Đakova te općina Đurđenovac, Magadenovac, Podravska Moslavina i Viljevo

262.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Valpovo

263.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

264.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

265.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

266.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

267.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A.G. Matoša, Đakovo

268.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

269.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek, Osijek

270.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek, Osijek

271.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek, Osijek

272.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

273.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

274.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek, Osijek

275.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek, Osijek

276.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

277.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

278.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

279.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj, Dalj

280.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

281.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

282.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

283.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo, Valpovo

284.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

285.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

286.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek

287.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

288.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

289.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

290.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Donjeg Miholjca

291.    Rješenje o osnivanju povjerenstava za financiranje programskih aktivnosti programa javnih potreba čiji nositelj nije određen

292.    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u zdravstvu

293.    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

294.    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu

295.    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi

296.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

297.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

298.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine

299.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac o iznosu participacije roditelja učenika u Osnovnoj glazbenoj školi za 2015./2016. školsku godinu

300.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo o iznosu participacije za školsku godinu 2015./2016. roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu

301.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Medicinske škole Osijek, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2015./2016.

302.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek za školsku godinu 2015./2016.

303.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Mirjanom Jakobović, dr. med. dent.

304.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Grada Belog Manastira

305.    Zaključak o donošenju Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine

306.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog IV. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda

307.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

308.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvonimiri Jelinić za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka


AKTI RADNIH TIJELA

309.    Zaključak o dodjeli Nagrade Osječko-baranjske županije


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

310.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top