Županijski glasnik - 11/16

"Županijski glasnik" broj 11/16., Osijek, 30. prosinca 2016.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

434.    Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

435.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

436.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja

437.    Rješenje o utvrđivanju prestanka dužnosti tajnika Županije

438.    Rješenje o povjeravanju poslova tajnika Županije

439.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

440.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora na području Osječko-baranjske županije

441.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije

442.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije

443.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2015. godini na području Osječko-baranjske županije

444.    Zaključak o pokretanju projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada"

445.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije

446.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

447.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini

448.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije

449.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije tijekom 2015. godine

450.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2015. godiniAKTI ŽUPANA

451.    Godišnji plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

452.    Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine

453.    Plan upravljanja imovinom Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

454.    Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

455.    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

456.    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

457.    Uputa o suradnji između Osječko-baranjske županije i proračunskih/izvanproračunskih korisnika

458.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

459.    Rješenje o razrješenju tajnika Županije

460.    Rješenje o povjeravanju poslova tajnika Županije

461.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Savjeta za informacijski sustav

462.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za nacionalne manjine

463.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za upravu i pravna pitanja

464.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije

465.    Rješenje o razrješenju i imenovanju koordinatora i članova Tima za kvalitetu ISO 9001:2008 Osječko-baranjske županije

466.    Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika i članova Uredništva "Županijske kronike" - informativnog biltena Osječko-baranjske županije

467.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

468.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "Županije - prijatelji djece"

469.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Breber" čiji je nositelj tima Jozefina Bijelić

470.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima Dora Kokalović

471.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima Rebecca Suk

472.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

473.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja Osječko-baranjske županije za 2017. godinuAKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

474.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

475.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

476.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

477.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

478.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

479.    Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

480.    Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

481.    Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

482.    Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

483.    Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

484.    Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinuAKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

485.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije


OSTALO

486.    Ugovor o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini

Top