Županijski glasnik - 09/16

"Županijski glasnik" broj 9/16., Osijek, 23. prosinca 2016.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

382.    Proračun Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

383.    Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

384.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini

385.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

386.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

387.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

388.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine

389.    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

390.    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije

391.    Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

392.    Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

393.    Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

394.    Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

395.    Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu

396.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini

397.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini

398.    Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

399.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

400.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

401.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

402.    Zaključak povodom razmatranja Programa i Financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2017. godinu

403.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini

404.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o međusobnim odnosima u svezi djelovanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

405.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

406.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

407.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

408.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

409.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

410.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2015./2016.

411.    Zaključak o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije

412.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o projektu UP.03.2.1.02.0026 "Učimo zajedno 3"

413.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o projektu "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva''

414.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2016. godine

415.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2016. godine

416.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva AGROBURZE d.o.o. Zagreb za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Đurđenovac kao kulturnog dobra


AKTI ŽUPANA

417.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

418.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb

419.    Rješenje o razrješenju pročelnice Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije

420.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije

421.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

422.    Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Grada Donjeg Miholjca čiji je nositelj tima Valentina Kupanovac

423.    Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Grada Donjeg Miholjca čiji je nositelj tima Ankica Gongeta

424.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Grada Belog Manastira

425.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Čeminac

426.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

Top