Županijski glasnik - 07/16

"Županijski glasnik" broj 7/16., Osijek, 18. listopada 2016.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

283.    Deklaracija o stanju i perspektivama razvoja i napretka Osječko-baranjske županije

284.    Odluka o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek

285.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

286.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini

287.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine

288.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini

289.    Izmjene Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

290.    Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

291.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

292.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

293.    Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

294.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

295.    Zaključak o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

296.    Zaključak povodom razmatranja Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

297.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2015. godinu

298.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2015. godinu

299.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2015. godinu

 300.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2015. godinu

301.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o realizaciji Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2015. godinu

302.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2015. godinu

303.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2015. godini

304.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2015. godini

305.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o žetvi i otkupu pšenice roda 2016. godine na području Osječko-baranjske županije

306.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

307.    Zaključak povodom razmatranja Prijedloga Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama (za Opću bolnicu Našice)

308.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2015./2016. godini

309.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini

310.    Zaključak o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)"

311.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Šećerana, Šećerana za stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom

312.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2016. godine

313.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2016. godine

314.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2016. godine

315.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine

316.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine (SILOS UNION paromlina) u k.o. Osijek kao kulturnog dobraAKTI ŽUPANA

317.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini

318.    Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini

319.    Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini

320.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini

321.    Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

322.    Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

323.    Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

324.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Donji Mihojac, Donji Miholjac

325.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Podravska Moslavina

326.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Našica i općina Donja Motičina, Đurđenovac i Satnica Đakovačka

327.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Đakova i općina Feričanci i Semeljci

328.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području gradova Belišće i Donji Miholjac

329.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

330.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Đakova i općina Gorjani, Marijanci i Viškovci

331.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Trnava

332.    Rješenje o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

333.    Rješenje o određivanju službenika Osječko-baranjske županije ovlaštenog za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine)

334.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

335.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu

336.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi

337.    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

338.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Breber"

339.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

340.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

341.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima medicinska sestra Tamara Buljević

342.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima medicinska sestra Ana Vukas

343.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Podgorač

344.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

345.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

 

AKTI RADNIH TIJELA

346.    Izvješće Mandatne komisije

347.    Izvješće Mandatne komisije

348.    Zaključak o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije

Top