Županijski glasnik - 04/16

"Županijski glasnik" broj 4/16., Osijek, 7. lipnja 2016.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

189.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

190.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

191.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

192.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

193.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

194.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

195.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

196.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu

197.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2015. godinu

198.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2015. godini

199.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

200.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2015. godinu

201.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

202.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2015. godinu

203.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

204.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

205.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini

206.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Top