Županijski glasnik - 03/16

"Županijski glasnik" broj 3/16., Osijek, 3. lipnja 2016.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

113.    Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije

114.    Odluka o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ

115.    Odluka o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

116.    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

117.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

118.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini

119.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini

120.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

121.    Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

122.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

123.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

124.    Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Đakovo

125.    Dopune Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina

126.    Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

127.    Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek za 2016. godinu

128.    Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

129.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini

130.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini

131.    Rješenje o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/159 - "Zmajevac"

132.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

133.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2015. godini na području Osječko-baranjske županije

134.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na području Osječko-baranjske županije

135.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o donošenju Odluke o obustavi sanacije Opće bolnice Našice

136.    Zaključak povodom razmatranja Izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

137.    Zaključak o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu "Upravljanje kriznim situacijama s ciljem očuvanja i zaštite okoliša u pograničnom području - CIDER"

138.    Zaključak o davanju suglasnosti Ekonomskoj školi "Braća Radić", Đakovo za stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom

139.    Zaključak o davanju suglasnosti za višegodišnje financiranje projekta "Izgradnja i opremanje zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama" u Belom Manastiru

140.    Zaključak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Našice za izgradnju zgrade ambulante u Donjoj Motičini

141.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2016. godine

142.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. veljače do 29. veljače 2016. godine

143.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva TISKA d.o.o., Našice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Našice kao kulturnog dobra

144.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva DUGE OSIJEK d.o.o. za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

145.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva NEXE GRUPE d.d., Našice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Feričanci kao kulturnog dobra

AKTI ŽUPANA

146.    Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova

147.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

148.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

149.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini

150.    Rješenje o visini koncesijske naknade Lidiji Zubac-Karavidović, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine na osnovi koncesije

151.    Rješenje o osnivanju Stručne komisije za utvrđivanje stanja zajedničkog lovišta broj XIV/159 - "Zmajevac" i imenovanju njezinih članova

152.    Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za odobravanje potpora u vatrogastvu u 2016. godini

153.    Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova

154.    Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

155.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

156.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za odobravanje potpora jedinicama lokalne samouprave za gospodarsku i komunalnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i imenovanju njegovih članova

157.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za odobravanje potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i imenovanju njegovih članova

158.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za odobravanje donacija neprofitnim pravnim osobama za športske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i imenovanju njegovih članova

159.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

160.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Budrovci, Budrovci

161.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

162.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

163.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za izradu i ažuriranje planova razvoja na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i imenovanju njegovih članova

164.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće bolnice Našice

165.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije

166.    Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za obnovu osječke Tvrđe

167.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

168.    Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Darda

169.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Katica Milišić-Zečević"

170.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

171.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ankom Kapraljević, dr. med. spec. obiteljske medicine

172.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

173.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice o iznosu participacije za školsku godinu 2016./2017. roditelja/skrbnika učenika Osnovne glazbene škole

174.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac o iznosu participacije roditelja učenika u Osnovnoj glazbenoj školi za 2016./2017. školsku godinu

175.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju iznosa participacije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2016./2017.

176.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene obrazovanja za drugi predmet/program u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2016./2017.

177.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

178.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Belona"

179.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

180.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo o iznosu participacije za školsku godinu 2016./2017. roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu

181.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo o iznosu participacije roditelja učenika u Područnim razrednim odjelima osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2016./2017.

182.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek za školsku godinu 2016./2017.

AKTI RADNIH TIJELA

183.    Zaključak o dodjeli "Povelje lokalne samouprave" Osječko-baranjske županije

184.    Zaključak o dodjeli "Zelene povelje Osječko-baranjske županije"

185.    Zaključak o dodjeli Nagrade Osječko-baranjske županije

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

186.    Plan o izmjenama Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

187.    Plan o izmjeni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

OSTALO

188.    Poslovnik o radu Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

Top