Županijski glasnik - 02/16

"Županijski glasnik" broj 2/16., Osijek, 15. ožujka 2016.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

13.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

14.    Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina

15.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine

16.    Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

17.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini

18.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/101 - "Levanjska Varoš"

19.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/102 - "Lapovci"

20.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/103 - "Trnava"

21.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/104 - "Selci Đakovački"

22.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/105 - "Đakovo"

23.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/107 - "Gorjani"

24.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/108 - "Potnjani"

25.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/109 - "Drenje"

26.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/110 - "Bračevci"

27.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/111 - "Punitovci"

28.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/112 - "Tomašanci-Ivanovci"

29.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/113 - "Viškovci"

30.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/114 - "Semeljci"

31.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/115 - "Kešinci"

32.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/116 - "Vrbica"

33.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/117 - "Budrovci"

34.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/118 - "Piškorevci"

35.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/119 - "Strizivojna"

36.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/121 - "Josipovac"

37.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/122 - "Čepin"

38.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/123 - "Čepinski Martinci"

39.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/124 - "Beketinci"

40.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/125 - "Vuka"

41.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/126 - "Vladislavci"

42.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/127 - "Livana"

43.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/128 - "Antunovac"

44.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/132 - "Osijek"

45.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/138 - "Koška"

46.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/139 - "Podravska Moslavina"

47.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/140 - "Donji Miholjac"

48.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/142 - "Magadenovac"

49.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/143 - "Podgajci Podravski"

50.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/144 - "Belišće"

51.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/145 - "Zelčin"

52.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/146 - "Valpovo"

53.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/147 - "Ladimirevci"

54.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/148 - "Bizovac"

55.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/149 - "Habjanovci"

56.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/150 - "Šag-Nard"

57.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/151 - "Petrijevci"

58.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/186 - "Marijanci"

59.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/106 - "Satnica Đakovačka"

60.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/141 - "Golinci"

61.    Rješenje o prestanku zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 - "Zmajevac"

62.    Rješenje o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac" i imenovanju njezinih članova

63.    Rješenje o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

64.    Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

65.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

66.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

67.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. u 2015. godini

68.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

69.    Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac"

70.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije

71.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

72.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

73.    Zaključak povodom razmatranja Nacrta Ugovora o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu

74.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek

75.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

76.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

77.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

78.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2015. godini

79.    Zaključak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Beli Manastir za izgradnju zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama

80.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

81.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2015. godine

82.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2015. godin e

83.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

84.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

 

AKTI ŽUPANA

85.    Pravilnik o vođenju Registra rizika Osječko-baranjske županije

86.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

87.    Rješenje o osnivanju Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

88.    Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

89.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

90.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

91.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus"

92.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

93.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

94.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

95.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

96.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Jagodnjak

97.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Podgorač

98.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

99.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Darda

100.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Kneževi Vinogradi

 

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

101.    Završni račun Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

102.    Završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

103.    Završni račun Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

104.    Završni račun Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

105.    Završni račun Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

106.    Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

107.    Završni račun Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

108.    Završni račun Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

109.    Završni račun Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

110.    Završni račun Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

111.    Završni račun Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

112.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top