Županijski glasnik - 09/17

"Županijski glasnik" broj 9/17., Osijek, 14. rujna 2017.


S A D R Ž A J


AKTI ŽUPANA

447.    Pravilnik o subvencioniranju kamata na kredite iz projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"

448.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

449.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

450.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

451.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

452.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

453.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bilje, Bilje

454.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

455.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budrovci, Budrovci

456.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dalj, Dalj

457.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Darda, Darda

458.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

459.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

460.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž

461.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

462.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

463.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani

464.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

465.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

466.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

467.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

468.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

469.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

470.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava

471.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

472.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

473.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

474.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug

475.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

476.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

477.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

478.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

479.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

480.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

481.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

482.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

483.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

484.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

485.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

486.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

487.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

488.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

489.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

490.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

491.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

492.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

493.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

494.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije Osijek, Osijek

495.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije Osijek, Osijek

496.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije Osijek, Osijek

497.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Osijek, Osijek

498.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

499.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

500.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Dalj, Dalj

501.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

502.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

503.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

504.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Valpovo, Valpovo

505.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

506.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek

507.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

508.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

509.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Domskog odbora Srednjoškolskog đačkog doma, Osijek

510.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše", Osijek

511.    Rješenje o razrješenju i imenovanju voditelja i člana Radne skupine za pripremu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije

512.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"

513.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

514.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za potpore u ruralnom turizmu

515.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za potpore za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

516.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za potpore za izradu dokumentacije za provedbu Programa ruralnog razvoja

517.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za odobravanje potpora u vatrogastvu

518.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Donjeg Miholjca i Općine Podravska Moslavina

519.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

520.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za odabir najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije

521.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek

522.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek

523.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac

524.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac

525.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek

526.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek

527.    Zaključak o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta Učimo kroz praksu - Erasmus+

528.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Miroslavom Dragašem, dr. med. dent.

529.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga X. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

530.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Rončević za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

531.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top