Županijski glasnik - 04/17

"Županijski glasnik" broj 4/17., Osijek, 13. travnja 2017.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

97.    Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo-Belišće-Marijanci

98.    Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja

99.    Odluka o prestanku važenja Odluke o županijskim porezima

100.    Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

101.    Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije

102.    Izmjene Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine

103.    Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

104.    Rješenje o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin i imenovanju njegovih članova

105.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije

106.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije

107.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

108.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2016. godini na području Osječko-baranjske županije

109.    Zaključak o donošenju Master plana turizma Osječko-baranjske županije

110.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o prijavi projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

111.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije

112.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

113.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o učincima pripajanja ljekarni Beli Manastir i Đakovo Ljekarni Osijek

114.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

115.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

116.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Beli Manastir

117.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac

118.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice Našice

119.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

120.    Zaključak o davanju suglasnosti i odobrenju sredstava Domu zdravlja Osijek za nabavu digitalnog mamografa

121.    Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije za nabavu aparata spektrometra masa s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) u sprezi s tekućinskim kromatografom (HPLC)

122.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca Semeljci za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama

123.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini"

124.    Zaključak o izmjenama Zaključka o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"

125.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2016. godini

126.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2017. godine

127.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek


AKTI ŽUPANA

128.    Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije

129.    Izmjene Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

130.    Izmjene i dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

131.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

132.    Rješenje o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije za člana i zamjenika člana Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

133.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

134.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Kornelijom Galić, dr. med. dent.

135.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

136.    Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

137.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Natašom Pfeifer, dr. med. spec. obiteljske medicine

138.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mirjanom Jakobović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije

139.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

140.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Privatnom praksom Zdravstvenom njegom bolesnika Ljubica Majdenić

141.    Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Petlovac

142.    Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Popovac

143.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Draž

144.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"


AKTI RADNIH TIJELA

145.    Odluka o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

Top