Županijski glasnik - 03/17

"Županijski glasnik" broj 3/17., Osijek, 7. travnja 2017.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

86.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

87.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

88.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini

89.    Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

90.    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

91.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

92.    Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

93.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

94.    Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

95.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini

96.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini

Top