Županijski glasnik - 10/18

"Županijski glasnik" broj 10/18., Osijek, 9. srpnja 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE


298.    Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Našice

299.    Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije

300.    Rješenje o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut i imenovanju njegovih članova

301.     Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova

302.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije

303.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

304.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

305.    Zaključak o izmjeni Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta

306.    Zaključak o donošenju Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

307.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

308.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2018. godine

309.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2018. godine

310.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2017. godini

311.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2017. godinu

312.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

313.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

-          Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

314.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini


AKTI ŽUPANA

315.    Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

316.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Valpova

317.    Rješenje o osnivanju Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta "Županija - prijatelj djece" i imenovanju njegovih članova

318.    Rješenje o utvrđivanju novčane naknade za rad članovima Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

319.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za građanske inicijative

320.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

321.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Silvije Strahimir Kranjčević'' Levanjska Varoš

322.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

323.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

324.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

Top