Županijski glasnik - 04/18

"Županijski glasnik" broj 4/18., Osijek, 13. ožujka 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE


67.    Odluka o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

68.    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije

69.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

70.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

71.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

72.    Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

73.    Odluka o dopunama Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije

74.    Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

75.    Izmjena i dopune Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine

76.    Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

77.    Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

78.    Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini

79.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini

80.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko baranjske županije

81.    Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije

82.    Rješenje o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

83.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

84.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini na području Osječko-baranjske županije

85.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

86.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

87.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine

88.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

89.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

90.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2018. godine


AKTI ŽUPANA

91.    Rješenje o imenovanju pročelnika Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

92.    Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

93.    Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije

94.    Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

95.    Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije

96.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

97.    Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" i imenovanju njegovih članova

98.    Rješenje o osnivanju Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije i     imenovanju njegovih članova

99.    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u zdravstvu

100.    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

101.    Rješenje o imenovanju internih auditora Osječko-baranjske županije prema međunarodnoj  normi ISO 9001:2015

102.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu donacija neprofitnim pravnim osobama za športske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i imenovanju njegovih članova

103.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2018. godinu i imenovanju njegovih članova

104.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima

105.    Rješenje o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

106.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo o iznosu participacije roditelja učenika u Područnim razrednim odjelima osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.

107.    Zaključak o utvrđivanju politike kvalitete Osječko-baranjske županije

108.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mateom Penavić Dragaš, dr. med. dent.

109.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Zoranom Dragašem, dr. med. dent.

110.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Josipom Prpićem, univ. mag. med. dent. spec. parodontologije

111.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Jadrankom Fröhlich, dr. med. spec. obiteljske medicine

112.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Sanjom Scarpa-Bugarić, dr. med. spec. obiteljske medicine

AKTI RADNIH TIJELA

113.    Izvješće Mandatne komisije


Top