Županijski glasnik - 16/18

"Županijski glasnik" broj 16/18., Osijek, 4. prosinca 2018.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

440. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

441. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

442. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

443. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

444. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

445. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

446. Zaključak o donošenju Izmjena i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

447. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

448. Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini

449. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini

450. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini

451. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2017. godinu

452. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o razvoju turizma na području Osječko-baranjske županije

453. Zaključak povodom razmatranja Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"

454. Zaključak o poslovnoj suradnji Osječko-baranjske županije sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb u kreditiranju sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

455. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac

456. Zaključak povodom razmatranja Zahtjeva Roberta Šarića iz Osijeka i Štefice Šarić iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

457. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2018. godine

458. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2018. godine

459. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije

460. Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

461. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

462. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

463. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

AKTI ŽUPANA

464. Dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

465. Rješenje o osnivanju Savjeta za unaprjeđenje investicijskog okruženja i imenovanju njegovih članova

466. Rješenje o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u mješovitoj Radnoj skupini za praćenje ostvarivanja programa suradnje Osječko-baranjske županije i Županije Baranja iz Republike Mađarske u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa

467. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

468. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnice uprave za sustav kvalitete u Timu za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije

469. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

470. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani

471. Zaključak o određivanju Elektrotehničke i prometne škole Osijek Centrom izvrsnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva

472. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mirjanom Jakobović, dr. med. dent.

473. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

474. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

475. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

AKT UREDA DRŽAVNE UPRAVE

476. Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top