Jedinstveni digitalni pristupnik - Obrtni registar

Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije, prema mjestu sjedišta obrta – Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Valpovo.

 

Obrt

Obrt - u smislu odredbi Zakona o obrtu samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba u svrhu postizanja dohotka ili dobiti ostvarenih proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Upis u Obrtni registar novog obrta, prestanka obrta i svih statusnih promjena obrta obavlja se donošenjem rješenja u upravnom postupku i izdavanjem obrtnice.

Osnivanje obrta:

Zahtjev za upis u Obrtni registar podnosi se ispunjavanjem propisanog obrasca – Prijava za upis u Obrtni registar, koja sadrži podatke o vlasniku obrta, o obrtu te djelatnostima obrta u skladu sa Nacionalnom kalsifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Način podnošenja zahtjeva:

 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo
 • putem online servisa e-Obrt
 • putem online servisa START

e-Obrt – online aplikacija za registraciju obrta

Elektroničku uslugu e-Obrt pruža Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležno registarsko tijelo, a obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra nakon provedenog postupka dobije putem svog osobnog korisničkog pretinca.

START – online aplikacija za registraciju obrta

Poduzetnici u Hrvatskoj svoje poslovanje odnosno poslovni nastan mogu pokrenuti i putem digitalnog servisa Vlade Republike Hrvatske – START. Radi se o informacijskom sustavu koji omogućuje brzo i jednostavno pokretanje poslovanja elektroničkim putem

Preduvjet: posjedovanje vjerodajnice, što podrazumijeva elektroničku osobnu iskaznicu ili FINA-in certifikat.

Državljani EU: mogu koristiti sustav e-Građani u Republici Hrvatskoj koristeći svoju nacionalnu vjerodajnicu, tj. sredstvo potvrđivanja elektroničkog identiteta, priznata u EU sustavu prekogranične identifikacije.

Obrti u smislu Zakona o obrtu mogu biti:

 • slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti, majstorski ispit ili odgovarajuća stručna sprema,
 • vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit,
 • povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti obrta.

Uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 • Identifikacijska isprava (osobna iskaznica, na uvid),
 • Svjedodžba ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno potvrda o položenom majstorskom ispitu (za vezane obrte) za vlasnika obrta ili stručnu osobu ukoliko vlasnik sam ne ispunjava uvjete vezanog obrta
 • Dokaz o pravu korištenja poslovnog/stambenog prostora – ugovor o zakupu poslovnog prostora ili izvadak iz zemljišne knjige i suglasnost vlasnika
 • Dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisno posebnim zakonom
 • Ugovor o ortaštvu, ukoliko se radi o zajedničkom obavljanju obrta.

Prije početka obavljanja obrta trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti, obrtnik je dužan zatražiti utvrđivanje ispunjavanja minimalno tehničkih uvjeta za prostor i opremu i drugih zakonom propisanih uvjeta odnosno donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta (odobrenje za rad) odnosno izdavanje licencije.

 

Domaća radinost i sporedno zanimanje

Obavljanje određene gospodarske djelatnosti i pružanje usluga bez registriranja obrta omogućeno je u skladu s uvjetima propisanim odredbama Zakona o obrtu kroz institut domaće radinosti ili sporednog zanimanja, donošenjem odobrenja za rad i upisom u Evidenciju domaće radinosti ili sporednog zanimanja.

Domaća radinost: izrada proizvoda koje obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, u prijavi potrebno navesti proizvode koji će se izrađivati u domaćoj radinosti.

Sporedno zanimanje: obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge. Uvjet: stručna osposobljenost, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje ili majstorski ispit za djelatnost s popisa vezanih obrta.

Uz prijavu za upis u Evidenciju prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 • Identifikacijska isprava (osobna iskaznica, na uvid)
 • Svjedodžba, uvjerenje o stručnoj osposobljenosti ili potvrda o položenom majstorskom ispitu za podnositelja zahtjeva (za djelatnosti s popisa vezanih obrta)
 • Izvadak iz zemljišne knjige i suglasnost vlasnika za objekt u kojem je sjedište obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja, a koje je adresa prebivališta ili boravišta fizičke osobe koja obavlja djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja.

 

Djelatnost dadilje

Uvjet: Fizička osoba – obrtnik upisan u Obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje, upisan u imenik dadilja te da ima poslovni ili stambeni prostor i opremu koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno posebnim propisima.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti dadilje prilažu se sljedeće dokazi:

 • Izvadak iz obrtnog registra
 • Dokaz o pravu korištenja stambenog ili poslovnog prostora: Izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor o zakupu poslovnog prostora (na rok od najmanje tri godine)
 • Pisana suglasnost svih vlasnika, ovjerena kod javnog bilježnika (za poslovni prostor)
 • Pisana suglasnost svih punoljetnih članova kućanstva, ovjerena kod javnog bilježnika (za stambeni prostor)
 • Uvjerenje o ispravnosti električne instalacije, ventilacije, plinske instalacije, zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, drugi dokazi (po ocjeni povjerenstva).

 

Upravna pristojba:
Upravna pristojba za upis u Obrtni registar, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti, sporednog zanimanja i djelatnosti dadilje, ne plaća se.

 

Pravni temelji:
Zakon o obrtu ("Narodne novine" broj 143/13, 127/19 i 41/20)
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ("Narodne novine" broj 42/08, 114/11 i 143/13)
Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07)
Pravilnik o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima ("Narodne novine" broj 112/07).
Zakon o dadiljama ("Narodne novine" broj 37/13 i 98/19)

 

Kontakt putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Portal Obrtnog registra Republike Hrvatske

 

Obrasci

Top