26. sjednica Skupštine 21.03.2009.

 1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 4. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2008. godini na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 7. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 9. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 10. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
 11. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta na području Osječko-baranjske županije
 13. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privatizaciji trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
 15. Nacrt Društvenog ugovora trgovačkog društva Cesting d.o.o.
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 17. Prijedlog Rješenja o proglašenju turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije
 18. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  a)    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b)   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  c)   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  d)   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  e)   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  f)   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 19. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 20. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 21. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2009. godini
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 23. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 24. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 25. a)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 26. a)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2009. godini
  b)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini
 27. Prijedlog Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata
 28. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 29. Prijedlog Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij
 30. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija za 2009./2010. školsku godinu
 31. Prijedlog Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2009. do 2012. godine
 32. Izvješće o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek u 2008. godini
 33. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2008. godini
 34. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 35. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 36. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 37. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2008. godini
 38. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s nezavisnih lista Skupštine Osječko-baranjske županije
 39. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka važenja odluka Skupštine Osječko-baranjske županije
 40. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarne Osijek
 41. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije
 42. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
 43. Prijedlog za imenovanje članova školskih i domskih odbora škola i učeničkih domova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 44. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
 45. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
 46. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 47. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 48. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarne Osijek
 49. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Kazališnom vijeću Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Top