28. sjednica Skupštine 11.12.2012.

 1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 7. a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini
 8. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 9. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2013. godinu
 10. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2013. godini
 11. Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
 12. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 13. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 14. Proračun Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 17. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 18. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini
 19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine
 20. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 21. Prijedlog Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015.
 22. Prijedlog Sporazuma o osnivanju javne ustanove Slavonska energetska agencija
 23. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
 24. a) Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 25. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 26. Prijedlog Zaključka o povećanju kreditnog potencijala u projektu kreditiranja poduzetništva "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva"
 27. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 28. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
 29. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 30. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 31. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2011. godini
 32. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije
 33. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 34. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 35. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti"
 36. Provedba Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području Osječko-baranjske županije
  a) Informacija o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 37. Prijedlog rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Grad Osijek
  b) Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Ugostiteljsko-turističku školu Osijek
  c) Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Rimokatoličku Crkvu Preblažene Djevice Marije, Aljmaš
  d) Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Poljoprivredni institut Osijek
 38. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2012. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2012. godine
 39. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ljekarne Osijek
 40. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 41. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 42. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Beli Manastir
  d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 43. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. na području Osječko-baranjske županije
  d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
  e) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
Top