10. sjednica Skupštine 08.06.2010.

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju i posljedicama elementarne nepogode uzrokovane velikom količinom oborina i poplavom na području Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 9. Prijedlog Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2010. - 2014. godine
 10. Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Osječko-baranjske županije
 11. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 12. Izvješća o radu Agencije za obnovu osječke Tvrđe
  a)        Izvješće o realizaciji Programa rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2009. godinu
  b)        Informacija o poslovanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe u razdoblju od 1999. do 2008. godine
 13. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  c)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  d)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  e)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  f)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 14. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 15. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 16. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 17. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2009. godini
 18. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 19. a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2010. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2010. godine
 20. a)    Prijedlog Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2010. godini
  b)    Prijedlog Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2010. godini
 21. Prijedlog odluka o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika i određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela
  a)        Prijedlog Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije
  b)        Prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka važenja Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ocjenu programa kreditiranja namjena u poljoprivred
 23. Prijedlog Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije
 24. a)    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci
 25. Nacrt Društvenog ugovora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug
 28. Prijedlog Zaključka o predlaganju članova povjerenstava za kvalitetu strukovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
Top