6. sjednica Skupštine 28.11.2017.

 1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 4. Proračun Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 5. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 6. Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 7. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 10. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 11. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
 13. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 14. a) Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 15. a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 16.  Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 17. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 18.  Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2018. godinu
 19. a) Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 20. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 21. Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće
  a) Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće
  b) Prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Osijeka za k.č.br. 10444/1 u k.o. Osijek u korist Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, Semeljci i Viškovci
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u ruralnom turizma na području Osječko-baranjske županije
 24. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2016. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2017. godinu
 25. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt Izmjena i dopune Mreže javne zdravstvene službe
 26. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice Našice
  - Odluka o izmjenama Statuta Opće bolnice Našice
 27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek, Osijek na potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sve tajne pismenosti"
 28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 29. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izdavanju informativnog glasila "Županijska kronika"
 31. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2017. godine
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije
 33. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela skupštine Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

 

Top