Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš, obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti te skrb za odlagališta koja su zatvorena. Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu. Polazište za osmišljavanje moguće koncepcije na području gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji prema Zakonu o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04.) je izrada Plana gospodarenja otpadom koji obuhvaća između ostalog i mjere sanacije otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta. Popis lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta osnovna je podloga za izradu Plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta. Ovaj Plan sanacije izrađen je na bazi podataka dobivenih od jedinica lokalne samouprave te podataka uočenih i snimljenih na terenu.

Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada na području Osječko-baranjske županije prihvatila je Županijska skupština 19. prosinca 2005. godine. Sažetak programa objavljen je u “Županijskom glasniku” broj 17/05.

Top