31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Osječko-baranjskoj županiji


Župan Osječko-baranjske županije donio je 7. lipnja 2022. godine Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika u Osječko-baranjskoj županiji (''Županijski glasnik'' broj 7/22.).

Župan Osječko-baranjske županije donio je 5. srpnja 2022. godine Rješenje o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezine zamjenice u Osječko-baranjskoj županiji (''Županijski glasnik'' broj 10/22.).

Branka Vladova, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za upravljanje nekretninama, upravne i sudske postupke iz Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije imenovana je 5. srpnja 2022. godine za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Osječko-baranjskoj županiji, a temeljem članka 43. stavka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15. i 102/19.) imenovana je ujedno i osoba za nepravilnosti u skladu s navedenim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga Zakona.

KONTAKT PODACI: 

  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • 031/ 221-518

Martina Ćerluka Pavleković, viša savjetnica za upravljanje nekretninama, upravne i sudske postupke iz Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije imenovana je 5. srpnja 2022. godine zamjenikom povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Osječko-baranjskoj županiji.

KONTAKT PODACI:

  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • 031/221-519

U okviru ovlasti koje poizlaze iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba obvezna je:
- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka,
- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
- poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave,
- bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnosti nije riješena s poslodavcem,
- bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave,
- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,
- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu i
- pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti,
te izvršavati sve ostale obveze koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i pravilnika kojim se uređuje postupak prijavljivanja nepravilnosti u Osječko-baranjskoj županiji.

U okviru ovlasti koje proizlaze iz Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, povjerljiva osoba obvezna je:
- za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti,
- obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti,
- procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti,
- odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru,
- predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti,
- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
- pružiti stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje i
- pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima, te ostale obveze koje proizlaze iz Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,
te izvršavati sve ostale obveze koje proizlaze iz Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 

Prijava nepravilnosti se može podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osiguirava pisani zapis. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka, te na zahtjev prijavitelja nepravilnosti, fizičkim sastankom u razumnom roku. 

Prijava nepravilnosti mora biti jasna odnosno razumljiva te sadržavati podatke propisane Zakonom, navedene na oglednom obrascu prijave nepravilnosti (dostupan niže u tekstu), dovoljne za daljnje postupanje po prijavi, a u suprotnom povjerljiva osoba će pozvati prijavitelja nepravilnosti da u roku od tri dana otkloni nedostatke prijave nepravilnosti i upozoriti na posljedice ako prijavitelj nepravilnosti ne otkloni takve nedostatke Ako prijavitelj nepravilnosti ne pojasni odnosno ne dopuni prijavu nepravilnosti u roku iz prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu nepravilnosti odbaciti kao neurednu.

OBRAZAC - PRIJAVA NEPRAVILNOSTI (.doc)  (.pdf)

Top