Sustav potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije

Sredstvima Županijskog proračuna financiranju se javne potrebe i druge djelatnosti odnosno aktivnosti sukladno propisima i općim aktima Županije. Sustav potpora od 2016. godini čine:

 

POTPORE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • za izradu i ažuriranje planova razvoja jedinica lokalne samouprave (temeljem članka 10.Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl. 11/15.)
 • za izradu, poboljšanje ili proširenje infrastrukture (temeljem članka 10.Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl. 11/15.)
 • za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika (temeljem članka 10.Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl. 11/15.)
 • za izradu dokumentacije za provedbu Programa ruralnog razvoja (temeljem Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.) Žgl. 6/15.)
 • za unaprjeđenje zaštite od požara (temeljem točke IV. Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl. 15/15.)


POTPORE ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

temeljem Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije - Žgl. 8/14.:

 • za informiranje i obrazovne aktivnosti
 • za savjetovanje poduzetnika
 • za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja
 • za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda
 • za promotivne aktivnosti
 • za razvojne projekte i aktivnosti klastera (temeljem Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl. 15/15.)


POTPORE U RURALNOM TURIZMU

temeljem Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije - Žgl. 6/15.

 • za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma
 • za autohtonu eno i gastro ponudu
 • za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama


POTPORE ZA ULAGANJA NA TURISTIČKO-VINSKOJ CESTI

temeljem Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije Žgl. 18/08., 1/10. i 10/13 .

 • za izradu i postavljanje  turističke smeđe signalizacije,
 • za uređenje vinskih podruma, gatora i sličnih objekata za smještaj vina,
 • za nabavku strojeva, uređaja i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti proizvodnje vina,
 • za uređenje objekata  predviđenih za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu,
 • za uređenje objekata predviđenih za usluge smještaja,
 • za uređenje pristupnih putova objektima koji se nalaze na turističko-vinskoj cesti.


POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA

temeljem Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije - Žgl. 2/14., 2/16., 3/16.6/16. - pročišćeni tekst, 2/17., 4/17. - pročišćeni tekst i 14/17.

 • za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači
 • za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač
 • za ravzoj i unaprjeđenje lovnog turizma
 • za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabavu opreme za sprječavanje šteta od divljači
 • za ozakonjenje lovačkih kuća
 • za sudjelovanje na manifestacijama
 • za uvođenje divljači u zajednička lovišta
 • za zaštitu šuma od divljači
 • za pokriće troškova isplate šteta od divljači
 • za pokriće troškova police osiguranja lovišta


POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

temeljem Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije - Žgl. 2/17., 8/17. i 4/18.

 • za mlade poljoprivrednike
 • za oštećenike u slučaju elementarne nepogode
 • za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
 • za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda
 • za unapređenje genetrskog potencijala u stočarstvu
 • za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu
 • za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka
 • za dobrobit životinja
 • za istraživačke projekte u poljoprivredi
 • za poljoprivredike u preradi poljoprivrednih proizvoda
 • za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje
 • za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda
 • za manifestacije
 • za uređenje ruralnog prostora


POTPORE U SOCIJALNOJ SKRBI

Jednokratne pomoći

 • Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima (temeljem Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima - Žgl. 2/14.)
 • Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece (temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu - Žgl.13/17, 08/18.)
 • Jednokratna pomoć umirovljenicima (temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu - Žgl.13/17, 08/18.)

Potpore programima temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu - Žgl.13/17, 08/18.:

 • za programe i projekte udruga iz područja socijalne (…i Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji - Žgl. 9/15., 12/15. i 10/16.)
 • za programe skrbi o umirovljenicima
 • za programe poboljšanja kvalitete života starih osoba
 • za programe unapređenja položaja djece pripadnika Romske nacionalne manjine
 • za programe i projekte u organizaciji stambenih zajednica za mlade
 • za projekte kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
 • za programe i projekte iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
 • za programe i projekte psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
 • za programe i projekte iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
 • za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata (…i Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji - Žgl. 9/15., 12/15. i 10/16.)


POTPORE U ZDRAVSTVU

temeljem Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu - Žgl.13/17. i 08/18.:

 • za projekte promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti
 • za projekte palijativne skrbi
 • za sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova
 • za programe udruga u području zdravlja i zaštite okoliša (...i Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji - Žgl. 9/15., 12/15. i 10/16.)
 • za programe i projekte iz područja zdravstva
 • za programe suzbijanja ambrozije


FINANCIRANJE ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

temeljem članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine" broj 71/10.) u postotku utvrđenom Zakonom

 • za rad i djelovanje Službe traženja
 • za ostvarivanje javnih ovlasti i redovnu djelatnost


POTPORE U ŠKOLSTVU

Potpore programima temeljem Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl.11/15.:

 • za programe i projekte i druge aktivnosti u osnovnim i srednjim školama
 • za programe, projekte i druge aktivnosti poticanja izvrsnosti
 • za ostale odgojno-obrazovne programe, projekte i aktivnosti

Stipendije:

 • stipendije darovitim učenicima i studentima (temeljem Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata - Žgl. 2/09.)
 • stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (temeljem Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja - Žgl. 2/09.)
 • za poslijediplomski studij (temeljem Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij - Žgl. 2/09.)


POTPORE U KULTURI

temeljem Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije - Žgl. 15/15.:

 • za kulturne djelatnosti


POTPORE U TEHNIČKOJ KULTURI

temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi donesenog temeljem Odluke o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba Osječko-baranjske županije u tehničkoj kulturi Žgl. 15/10.

 • za programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • za nabavu opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Županiju,
 • za obavljanje stručnih, administrativno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe centara tehničke kulture na području Osječko-baranjske županije i objekata tehničke kulture od interesa za Županiju.


POTPORE U ŠPORTU

temeljem Programa javnih potreba u športu donesenog na osnovu i sukladno članku 74. i 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.)

 • za program aktivnosti i sustava školskih športskih natjecanja na županijskoj razini
 • za program djelovanja Športske zajednice Osječko-baranjske županije
 • za program sufinanciranja poticanja i promicanja športa


POTPORE UDRUGAMA

temeljem Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji - Žgl. 9/15., 12/15. i 10/16.:

 • za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda


POTPORE U VATROGASTVU

Financiranje Vatrogasne zajednice Županije

prema mjerilima utvrđenim člankom 45. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.).

Potpore vatrogasnim društvima i postrojbama

temeljem točke IV. Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl. 15/15.

 • za stvaranje i osposobljavanje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u vatrogasnim domovima i vatrogasnim spremištima u njihovom vlasništvu
 • za nabavu vatrogasnih i tehničkih vozila i drugih osnovnih sredstava 
 • za nabavu i servisiranje vatrogasne opreme 
 • za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama 
 • za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava javnih vatrogasnih postrojbi 


DRUGE POTPORE ZA JAVNE NAMJENE

 • za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i opremanje športskih objekata i terena
 • za sanaciju, obnovu ili izgradnju vjerskih objekata (temeljem članka 12.Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu - Žgl. 11/15.)
 • za podizanje skulptura, spomenika i spomen-obilježja na području Županije

 

Valja napomenuti da je sustav potpora za poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je bio uređen Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 4/11., 4/12. i 7/13.) trenutno u mirovanju. Nakon verifikacije državnih dokumenata od strane Europske unije, pristupit će se donošenju nove Odluke.

 

Top