Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Zakon o zaštiti okoliša NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja NN br. 127/19

Zakon o zaštiti zraka NN br. 127/19

Zakon o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine NN br. 85/07126/1031/1146/15

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Zakon o gospodarenju otpadom NN br. 84/21

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN br. 81/20

Pravilnik o katalogu otpada NN br. 90/15

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša NN br. 87/15

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada NN br. 114/15, 103/18, 56/19

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN br. 61/14, 3/17

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš NN br. 3/17

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže NN br. 80/19

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša NN br. 64/08

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša NN br. 68/08

Uredba o proglašenju regionalnog parka Mura-Drava NN br. 22/11

Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže NN br. 25/20, 38/20

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine NN br. 72/17

Top