31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš (OSPUO)

Za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) obvezno se provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

Tijelo zaduženo za izradu strategije, plana ili programa dužno je prije započinjanja postupka izrade strategije, plana ili programa sukladno članku 66. Zakona ishoditi mišljenje Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene za strategiju, plan i program, provodi nadležno tijelo za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, u suradnji s Ministarstvom, odnosno nadležnim upravnim tijelom za zaštitu okoliša u županiji.

Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Na započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) o donošenju odluke o započinjanju postupka strateške procjene.

Obrazac zahtjeva za traženje mišljenja sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša

Obrazac za mišljenjem u postupku OSPUO

Obrazac za mišljenjem o provedenom postupku OSPUO

PRILOG II. – Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

 

OSPUO postupci 2021. godine

OSPUO postupci 2019. godine

Top