UPUTA ZA UPIS U OČEVIDNIK NUS PROIZVODA

OBAVIJEST

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon), Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda iz Dodatka IX Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 81/20) podnosi se elektronski putem te je isti dostupan na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=2

Nakon kreiranja zahtjeva iz aplikacije potrebno je preuzeti zahtjev za ispis u PDF-u, ispisati ga, potpisati i poslati poštom zajedno sa sljedećim dokazima:

• dokaz da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta
(preslika ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta i njegova buduća namjena),

• dokaz da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima
(opis i tehnološku shemu procesa prerade nusproizvoda, što isključuje postupke gospodarenja otpadom i potpisanu specifikaciju budućeg korisnika nusproizvoda),

• dokaz da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka
(opis i tehnološka shema proizvodnog postupka iz koje je razvidno što je ulazna sirovina, na koji način se prerađuje, što je proizvod, a što je proizvodni ostatak te da li tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka proizvođača nusproizvoda i dokument koji potvrđuje fizikalno – kemijska svojstva proizvodnog ostatka),

• dokaz da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi
(Navesti propise i/ili norme koje se odnose na predmetni nusproizvod, te prema potrebi: fizikalno-kemijske analize izrađene od akreditiranog laboratorija, izvješće o ispitivanju, ateste kvalitete, sigurnosno-tehnički list za proizvodni ostatak uveden u registar kemikalija, dokaz da tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nusproizvoda odgovara specifikaciji budućeg korisnika nusproizvoda i sl.).

Ovjereni zahtjev potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek.
Na zahtjev i rješenje se ne plaća upravna pristojba.

 

AŽURIRANJE PODATAKA

U svrhu održavanja ažurnih podataka u Očevidnik nusproizvoda, osoba upisana u očevidnik dužna je:

1. jednom godišnje potvrditi sukladnost nusproizvoda uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik,
2. dostaviti informacije o izmjeni podatka na temelju kojeg je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik u roku 30 dana od dana nastanka promjene.

NAČIN POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI NUSPROIZVODA UVJETIMA NA TEMELJU KOJEG JE OSTVARENO PRAVO UPISA NUSPROIZVODA U OČEVIDNIK

1. potrebno je otvoriti Očevidnik nusproizvoda (popis) na poveznici https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=15
2. kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa,
3. popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke.

Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski.


Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba donijet će rješenje kojim se briše pravna ili fizička osoba – obrtnik iz Očevidnika sakupljača i oporabitelja kad:

1. zaprimi obavijest pravne ili fizičke osobe – obrtnika da prestaje obavljati djelatnost ili na drugi način utvrdi prestanak obavljanja djelatnosti,
2. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije izvršio propisanu obvezu dostave obrasca o statusu obavljanja djelatnosti.

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba donijet će rješenje kojim se briše nusproizvod iz Očevidnika nusproizvoda kad:

1. zaprimi obavijest pravne ili fizičke osobe – obrtnika upisanog u očevidnik da ne ispunjava uvjete temeljem kojih je stekao pravo na upis nusproizvoda u očevidnik ili na drugi način utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik ne ispunjava uvjete temeljem kojih je stekao pravo na upis
2. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije izvršio propisanu obvezu da jednom godišnje potvrdi sukladnost nusproizvoda uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik
3. zaprimi obavijest inspekcije nadležne za gospodarenje otpadom da pravna osoba – obrtnik ne ispunjava uvjete za upis nusproizvoda u Očevidnik nusproizvoda.

Top