UPUTA ZA UPIS U OČEVIDNIK SAKUPLJAČA I OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJU NIJE POTREBNO ISHODITI DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM

O B A V I J E S T

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, u daljnjem tekstu Zakon) koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine uveden je Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

Člankom 46. Zakona propisano je da Očevidnik sakupljača i oporabitelja vodi nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, te da isto rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

Očevidnik sakupljača i oporabitelja sadrži podatke o osobama koje obavljaju djelatnost sakupljanja otpada i oporabe otpada postupkom oporabe za koji se ne izdaje dozvola, lokacijama gospodarenja otpadom te vrstama i količinama otpada.

U očevidnik će se upisati pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Registar) ili pisanim putem koja je:

 1. sakupljač otpada ako raspolaže:
 • skladištem otpada za koje je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba
 • financijskim jamstvom u skladu s člankom 36. Zakona.
 1. oporabitelj ako raspolaže:
 • uređajima i opremom za oporabu otpada,
 • građevinom u kojoj se obavlja oporaba za koju je izdan akt za uporabu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
 • financijskim jamstvom sukladno članku 36. Zakona.

Postupci oporabe za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno članku 14. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 81/20), su:

 1. energetska oporaba određenog neopasnog otpada za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP1
 2. biološka aerobna oporaba (kompostiranje) biootpada za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP2
 3. biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom,OP3
 4. oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP4
 5. oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP5
 6. oporaba otpada u gradnji za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP6
 7. oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP7
 8. popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja u svrhu ponovnog korištenja za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP8
 9. nasipavanje otpada za vrste i količine otpada propisane Dodatkom II. točkom 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom, OP9.

Zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja rješava nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema adresi skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba otpada, te o istome donosi rješenje.

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba donijet će rješenje kojim se briše pravna ili fizička osoba – obrtnik iz Očevidnika sakupljača i oporabitelja kad:

 1. zaprimi obavijest pravne ili fizičke osobe – obrtnika da prestaje obavljati djelatnost ili na drugi način utvrdi prestanak obavljanja djelatnosti,
 2. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije izvršio propisanu obvezu dostave obrasca o statusu obavljanja djelatnosti.

Vrste i količine otpada, postupke i način izvođenja postupaka sakupljanja i oporabe za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, sadržaj zahtjeva i način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti propisuje ministar pravilnikom iz članka 5. stavka 5. Zakona.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obveze se izvršavaju putem aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili dostavom pismena tijelu koje je izvršilo upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

Do šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 5. stavka 5. Zakona upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, osim za sakupljača, očevidnike obavlja nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 81/20).

Člankom 176. stavkom 2. Zakona propisano je da se do uspostave Registra djelatnosti gospodarenja otpadom, zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja podnosi i pisanim putem te putem O-GO aplikacije

https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

Nakon kreiranja zahtjev u O-GO aplikaciji, potrebno je iz aplikacije preuzeti Zahtjev za ispis u PDF – u, ispisati ga, potpisati i poslati poštom zajedno sa sljedećom dokumentacijom:

 • dokaz o raspolaganju uređajima i opremom za oporabu otpada,
 • dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj se obavlja oporaba za koju je izdan akt za uporabu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
 • dokaz o financijskom jamstvu iz članka 36. Zakona.

Ovjereni zahtjev zajedno s potvrdom uplate upravne pristojbe potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek.

Ukupan iznos za uplatu upravne pristojbe je 70 kn, odnosno 20 kn na zahtjev i 50 kn za rješenje.

Iznos od 70 kn za rješenje za upis u Očevidnik (sakupljača ili oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom) potrebno je uplatiti na račun kako slijedi:

Primatelj: Proračun Osječko-baranjske županije
IBAN: HR2423600001800014000
Model: HR68
Poziv na broj: 5304 – OIB podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: Upravna pristojba za Rješenje o upisu u Očevidnik (sakupljača i/ili oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom)

AŽURIRANJE PODATAKA

U svrhu održavanja ažurnih podataka u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, osoba upisana u očevidnik dužna je dostaviti:

 1. jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini,
 2. informacije o izmjeni podatka koji je dostavila u Očevidnik sakupljača i oporabitelja u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

NAČIN PROVOĐENJA POTVRDE O NAMJERI OBAVLJANJA DJELATNOSTI U NAREDNOJ GODINI

 1. potrebno je otvoriti Očevidnik oporabitelja (popis) na poveznici https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=11&tvrtkaId=15
 2. kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa,
 3. popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke.

Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski.

Top