Zaštićeni dijelovi prirode na području OBŽ - tablica

Kategorija

 Naziv

Grad/Općina

Površina
ha

Godina
zaštite

Park prirode

Kopački rit

Bilje

17.700,00

1976./ 1999.

Posebni rezervat

Kopački rit ( zoološki)

Bilje

7.220,00

1967.

Podpanj (ornitološki)

Donji Miholjac

84,99

1997.

Regionalni park

Mura - Drava

61.745,76

2011.

Značajni krajobraz

Erdut

Erdut

160,00

1974.

Spomenik parkovne

arhitekture

Bilje - Park oko dvorca

Bilje

8,80

1975.

Čepin- Park oko dvorca

Čepin

2,03

1975.

Dalj- Park uz patrijaršiju

Erdut

1,21

1973.

Donji Miholjac- Park oko dvorca

Donji Miholjac

9,63

1958.

Đakovo - Strossmayerov perivoj

Đakovo

8,65

1968.

Đakovo- Mali park

Đakovo

1,01

1970.

Kneževo- Park oko dvorca

Popovac

14,05

1976.

Našice- park oko dvorca

Našice

34,34

1949.

Osijek- Park kralja Petra Krešimira IV

Osijek

2,43

1973.

Osijek- Perivoj kralja Tomislava

Osijek

18,43

1973.

Tenja- Park oko dvorca

Osijek

2,91

1973.

Valpovo- Park oko dvorca

Valpovo

24,88

1958.

Spomenik prirode

Travnjačka površina na Biljskom groblju

Bilje

0,63

2001.

Top