31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Služba za javnu nabavu

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 3Azjn logo
Tel: (031) 221-801
Fax: (031) 221-802
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik:
Zlatko Hosu
Tel: (031) 221-892
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za javnu nabavu obavlja normativno-pravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske, upravne i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na  postupke javne nabave i jednostavne nabave za Županiju, središnje i zajedničke javne nabave, te s tim u vezi analizu tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu, pripremu plana nabave, poslove osposobljavanja sudionika postupka javne nabave i jednostavne nabave Županije kao naručitelja, te obavlja druge poslove stavljene u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.


Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Službi:

Zakon o javnoj nabavi
Zakon o koncesijama
Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Propisi iz područja gradnje
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o obveznim odnosima
Pravilnik o jednostavnoj nabavi


KORISNE POVEZNICE:

-    Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
-    Uprava za sustav javne nabave
-    Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
-   
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
-   Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Zelena javna nabava
-    Court of Justice of the European Union
-    Europska komisija - javna nabava (Public procurement)
-    Pristup zakonodavstvu Europske unije
-    TED - Tenders electronic daily
-    e-ESPD - Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
-    e-Cerits - informacijski sustav o potvrdama koje se koriste u postupcima javne nabave u državama članicama EU
-    SIMAP - Information about European Public Procurement

Top