"Županijski glasnik" broj 11/23., Osijek, 20. listopada 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

324.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o požaru u krugu trgovačkog društva Drava International d.o.o.
325.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o afričkoj svinjskoj kugi u Osječko-baranjskoj županiji
326.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
327.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
328.    Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava stradalim jedinicama lokalne samouprave za hitnu sanaciju šteta od posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine
329.    Odluka o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
330.    Zaključak o prihvaćanju Odluke o usklađenju i smanjenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa poslovnog udjela
331.    Zaključak o prihvaćanju Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Društva Osječki sajam d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Šándora Petöfia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku
332.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Anji Zukanović, dr. med. dent.
333.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o darovanju zemljišta k.č.br. 9701/7 k.o. Osijek
334.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2022./2023. godini
335.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o prijavi projektnog prijedloga "TOURIST VALORIZATION OF DANUBE TRADITIONAL CULTURAL AND GASTRO HERITAGE"
336.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "MI JOŠ STOJIMO ZAJEDNO - WE STILL STAND TOGETHER"
337.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
-          Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
338.    Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za razdoblje od 1.1.2023. - 30.6.2023. godine
-         Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.2023. - 30.06.2023. godine
339.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2022. godinu
340.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2023. godine
341.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

AKTI ŽUPANA

342.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
343.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu postupka javnih poziva za sufinanciranje kamata na kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije
344.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu
345.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članica Tima za provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije
346.    Odluka o proglašenju velike nesreće na području Osječko-baranjske županije
347.    Rješenje o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

Top