"Županijski glasnik" broj 10/23., Osijek, 18. rujna 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

278.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2023./2024.
279.    Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini
280.    Zaključak o pristupanju Osječko-baranjske županije Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini
-         Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini
281.    Zaključak o davanju suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Našice za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu (MR)
282.    Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi šest vozila za hitnu medicinu
283.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ani Srnović, dr. med.
284.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
285.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
286.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
287.    Zaključak o prihvaćanju Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva Osječki sajam d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Šándora Petöfia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku
288.    Zaključak o prihvaćanju Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.
289.    Zaključak o izmjenama Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja "Investicije privatnog sektora" Hrvatske banke za obnovu i razvitak
290.    Zaključak o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek za sklapanje VIII. Dodatka Ugovora o izvođenju infrastrukturnih radova za projekt RCK Virtus 1. grupa - Izvođenje radova na rekonstrukciji Doma učenika UTŠ (broj: U-NMV 3/20.1)
291.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Gordane Kuna Zoro iz Bilja za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
292.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Agro Ravlić d.o.o. iz Petrijevaca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Petrijevci kao kulturnih dobara
293.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2022. godini
294.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju OSJEČKOG SAJMA d.o.o. za 2022. godinu
295.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2022. godinu
296.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2022. godini
297.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2022. godinu i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2023. godinu
298.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2022. godini
299.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o infrastrukturnom ulaganju u deset osnovnih škola, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, u sklopu Eksperimentalnog programa "Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja"
300.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
301.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
302.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2023. godine
303.    Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku
304.    Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
305.    Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku


AKTI ŽUPANA

306.    Zaključak o prihvaćanju Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek
307.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima
308.    Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije
309.    Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Grada Đakovo i Općine Strizivojna
310.    Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Marijanci
311.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
312.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga i usluge osobne asistencije na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova
313.    Rješenje o imenovanju osoba ovlaštenih za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za dostojanstvo službenika i namještenika u Osječko-baranjskoj županiji
314.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine
315.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/142 - "Magadenovac" i imenovanju njegovih članova
316.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/108 - "Potnjani" i imenovanju njegovih članova
317.    Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Podravska Moslavina i Općine Viljevo
318.    Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
319.    Odluka o radnom vremenu i uredovnom vremenu upravnih tijela Osječko-baranjske županije
320.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Županije
321.    Odluka o osnivanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova
322.    Rješenje o preraspodjeli sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu


OSTALO


323.    Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek

Top