"Županijski glasnik" broj 6/23., Osijek, 26. svibnja 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

161.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
162.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
163.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
164.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
165.    Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
166.    Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
167.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
168.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
169.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini
170.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
171.    Odluka o dodjeli na upravljanje regionalnog-distribucijskog centra za voće i povrće trgovačkom društvu RDC OBŽ d.o.o.
172.    Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije
173.    Izmjena Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
174.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o suradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i općina Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci
175.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o sufinanciranju izgradnje mosta preko rijeke Vuke u Laslovu
176.    Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za sklapanje Ugovora o ažuriranju Geoportala Osječko-baranjske županije (broj: U-NMV 1-23)
177.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
178.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2022. godini
179.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
180.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2022. godinu
181.    Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg programskog i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 1.1. do 31.12.2022. godine

AKTI ŽUPANA

182.    Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije na okoliš
183.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
-         Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
184.    Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
185.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije

Top