"Županijski glasnik" broj 4/22., Osijek, 3. svibnja 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

88.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
89.    Odluka o raspodjeli financijskog rezultata
90.    Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
91.    Odluka o dodjeli pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
92.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
93.    Odluka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene
94.    Odluka o dodjeli pomoći vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije
95.    Pravilnik o potporama udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije
96.    Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
97.    Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo
98.    Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vladislavci-Vuka
99.    Odluka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska i Regije Elbasan, Republika Albanija o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
100.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
101.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
102.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
103.    Zaključak o davanju suglasnosti Stjepanu Siberu, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije za promjenu prostora obavljanja specijalističke djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
104.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
105.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
106.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
107.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o statusu i problematici hrvatskih branitelja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
108.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
109.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
110.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
111.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
112.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2021. godini
113.    Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg programskog i financijskgo izvješća za 2021. godinu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
114.    Izvješće o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti za 2021. godinu
115.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu na području Osječko-baranjske županije
116.    Akcijski Plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
117.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2021. godinu
118.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
119.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
120.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2021. godini na području Osječko-baranjske županije
121.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
122.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju vatrogastva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
123.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
124.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2021. godinu
125.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o projektu integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12
126.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi Osječko-baranjske županije na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga na Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2021. - 2027.
127.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme, objekta i projektno tehničke dokumentacije osnovnim školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija
128.    Rješenje o osnivanju Komisije za dodjeljivanje naziva odgojno-obrazovnim ustanovama na području Osječko-baranjske županije po djeci žrtvama Domovinskog rata i imenovanju njezinih članova
129.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine
130.    Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
131.    Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije


AKTI ŽUPANA

132.    Izvješće o provedenoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
133.    Pravilnik o nabavi i korištenju osobne zaštitne opreme te službene odjeće i obuće za određena radna mjesta u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
134.    Rješenje o razrješenju pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije
135.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove
136.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Drenje, Drenje
137.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani
138.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
139.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci
140.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci
141.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Popovac, Popovac
142.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu
143.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Valpovo, Valpovo
144.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za upravu i pravna pitanja
145.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir
146.    Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
147.    Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenika za etiku Osječko-baranjske županije
148.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Etičkog povjerenstva
149.    Rješenje o imenovanju ispitnog koordinatora Osječko-baranjske županije u provedbi pilot ispitivanja
150.    Rješenje o imenovanju koordinatora za korištenje elektroničkih potpisnih certifikata u Osječko-baranjskoj županiji
151.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek
152.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek
153.    Rješenje o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta "Izgradnja i opremanje logističko-distributivnog centra za voće i povrće" i imenovanju njegovih članova
154.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
155.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2022. godinu


AKT RADNOG TIJELA

156.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine na području Osječko-baranjske županije

Top