"Županijski glasnik" broj 2/22., Osijek, 11. ožujka 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

38. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 21. svibnja do 31. prosinca 2021. godine

39. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini

40. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

41. Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

42. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Dodatka III. Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek

43. Zaključak o davanju suglasnosti Dubravki Margaretić, dr. med. spec. obiteljske medicine za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

44. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Dunji Ljubičić, dr. med. spec. obiteljske medicine

45. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ivani Maltašić, dr. med. spec. obiteljske medicine

46. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ivoni Pongrac, dr. med. spec. obiteljske medicine

47. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Karmeli Ambrinac, dr. med. spec. obiteljske medicine

48. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Marini Drmić, dr. med. dent.

49. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Šeili Fatić, dr. med. dent.

50. Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi isporuke goriva za službene automobile

51. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

52. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

53. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

54. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

55. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

56. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2020. - 2024. godine za 2021. godinu

57. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

58. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

59. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u izgradnju Sustava navodnjavanja Baranja Hrvatskim vodama

60. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Sanje Antolović iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

61. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Katarine Milas iz Tkona i Ivana Milasa iz Čeminca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

 

AKTI ŽUPANA

62. Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini

63. Program upravljanja imovinom u vlasništvu Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

64. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

65. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

66. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije

67. Rješenje o osnivanju Tima Osječko-baranjske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i imenovanju njegovih članova i zamjenika članova

68. Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole Osječko-baranjske županije

69. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

70. Rješenje o osnivanju Tima za suradnju u provedbi strateškog projekta Osječko-baranjske županije "Program revitalizacije brownfield područja OLT Osijek" i imenovanju voditelja i članova Tima

71. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

72. Rješenje o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Gospodarsko-socijalnom vijeću u Osječko-baranjskoj županiji

73. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

74. Rješenje o imenovanju koordinatora za izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

75. Rješenje o imenovanju članova Pregovaračkog odbora za pregovaranje u svezi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

76. Plan mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Osječko-baranjske županije za lovnu godinu 2022./2023.

 

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

77. Završni račun Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

78. Završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

79. Završni račun Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

80. Završni račun Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

81. Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

 

OSTALO

82. Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županijiTop