"Županijski glasnik" broj 1/22., Osijek, 4. veljače 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

1. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

2. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

3. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Drugog dodatka Sporazumu o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš

4. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

5. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

6. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

7. Zaključak o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

8. Zaključak o davanju suglasnosti Anastaziji Aščić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

9. Zaključak o davanju suglasnosti Gabrijeli Džakula, mag. pharm. za promjenu prostora obavljanja ljekarničke djelatnosti na području Općine Satnica Đakovačka

10. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Dalj za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta COPEFA - COnscious PEsticide FArming practices with agricultural school students

11. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o suradnji na provedbi projekta rekonstrukcije dogradnjom višenamjenskog prostora Osnovne škole "Antunovac", Antunovac, Područne škole Ivanovac

12. Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir za sklapanje ugovora o opskrbi prirodnim plinom

13. Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju iznosa novčane naknade za rad u Službeničkom sudu u Osječko-baranjskoj županiji

14. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Osječko-baranjskoj županiji

15. Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

16. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

18. Rješenje o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

19. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2021. godine

 

AKTI ŽUPANA

20. Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

21. Pravilnik o preuzimanju pokroviteljstva Osječko-baranjske županije

22. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2022. godinu i imenovanju njegovih članova

23. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2022. godini i imenovanju njegovih članova

24. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje ostalih programa u sportu i imenovanju njegovih članova za 2022. godinu

25. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije

26. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

27. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije

28. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za razvoj kontinentalnog turizma

29. Rješenje o osnivanju Organizacijskog odbora za provedbu znanstveno-stručnog skupa "Multidisciplinarni pristup u prevenciji moždanog udara - značaj komunikacije u provođenju preventivnih programa" i imenovanju njegovih članova

30. Rješenje o osnivanju Znanstvenog odbora za provedbu znanstveno-stručnog skupa "Multidisciplinarni pristup u prevenciji moždanog udara - značaj komunikacije u provođenju preventivnih programa" i imenovanju njegovih članova

31. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

 

AKT RADNOG TIJELA

32. Izvješće Mandatne komisije

AKTI PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

33. Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

34. Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

35. Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

OSTALO

36. Odluka o cijeni vodne usluge - javne vodoopskrbe i javne odvodnje

37. Odluka o cijeni vodnih usluga

Top