Županijski glasnik - 14/21

"Županijski glasnik" broj 14/21., Osijek, 21. prosinca 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

645. Proračun Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

646. Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

647. Plan višegodišnjeg uravnoteženja Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

648. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

649. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

650. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

651. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini

652. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije

653. Odluka o potporama za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije

654. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

655. Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

656. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2022. godini

657. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini

658. Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

659. Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

660. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

661. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

662. Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

663. Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

664. Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

665. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

666. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

667. Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2022. godinu

668. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

669. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

670. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

671. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2022. godini

672. Zaključak povodom razmatranja Programskog i financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2022. godinu

673. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2022. Godini

674. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

675. Zaključak o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek na zaduživanje revolving kreditom

676. Zaključak o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek na zaduživanje revolving kreditom

677. Zaključak povodom razmatranja Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere ''Školska shema 2021/2022''

678. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

679. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

680. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

681. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2020. godine

682. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2020. godine

-      Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje OBŽ za razdoblje 2017. - 2020

683. Zaključak povodom razmatranja Analize stanja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

684. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2024. godine

685. Rješenje o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Magadenovac i imenovanju njegovih članova

686. Rješenje o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin i imenovanju njegovih članova

687. Rješenje o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Feričanci i imenovanju njegovih članova

688. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost

689. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Marije Lipovac iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

690. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2021. godine

691. Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

 

AKT RADNOG TIJELA

692. Izvješće Mandatne komisije

Top