Županijski glasnik - 13/21

"Županijski glasnik" broj 13/21., Osijek, 29. studenoga 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

612. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

613. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

614. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

615. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

616. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije

617. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

618. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

619. Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

620. Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

621. Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

622. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini

623. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini

624. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Osječko-baranjske županije u 2022. godini

625. Zaključak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za sklapanje ugovora o nabavi opskrbe prirodnim plinom

626. Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo za sklapanje ugovora o nabavi prirodnog plina

627. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije

628. Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi projektnog prijedloga na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije''

629. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

630. Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

631. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

632. Rješenje o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

633. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

634. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja

635. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja

636. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2021. godine


AKTI ŽUPANA

637. Rješenje o redovnom godišnjem popisu imovine i obveza, te imenovanju članova povjerenstava za popis imovine i obveza u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini

638. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

639. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu mjere ''Školska shema 2021/2022'' i imenovanju njegovih članova

640. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta "Županija - prijatelj djece"

641. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

642. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

643. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Kneževim parkovima d.o.o. za komunalnu djelatnost u Kneževim Vinogradima


AKT RADNOG TIJELA

644. Izvješće Mandatne komisije

Top