Županijski glasnik - 11/21

"Županijski glasnik" broj 11/21., Osijek, 21. rujna 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

530. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

531. Odluka o mjerama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine

532. Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2021./2022.

533. Odluka o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji

534. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije

535. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini

536. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini

537. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

538. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek

539. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Dodatka 3 Ugovoru o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije

540. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Vedrani Ćosić, dr. med. spec. obiteljske medicine

541. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Oskaru Franjiću, dr. med. spec. obiteljske medicine

542. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2020./2021. godini

543. Zaključak o prihvaćanju Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi projekta ''Učimo zajedno 5'' (UP.03.2.1.06.0034)

544. Zaključak o prihvaćanju Informacije o prijavi projektnog prijedloga Osječko-baranjske županije "Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske" na Poziv "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području"

545. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek za 2020. godinu

546. Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

547. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2020. godini

548. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

549. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije

550. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije

551. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

552. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

553. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela

554. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

555. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije

556. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja

557. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja

558. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2021. godine

559. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2021. godine

AKTI ŽUPANA

560. Pravilnik o bazama podataka Osječko-baranjske županije

561. Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

562. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Povjerenstva za odabir projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

563. Rješenje o osnivanju Organizacijskog odbora za pripremu i realizaciju manifestacije HeadOnEast 2021. i imenovanju njegovih članova

564. Rješenje o imenovanju koordinatora zaštite na radu u postupku rekonstrukcije toplovodne mreže

565. Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek

566. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek

567. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ustanovi za zdravstvenu njegu, rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući "Evica Novoselec" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

568. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Slađani Gaić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

569. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

570. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Donja Motičina

571. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području općina Marijanci, Petrijevci, Punitovci i Semeljci

572. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Top