31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 02/21

"Županijski glasnik" broj 2/21., Osijek, 1. ožujka 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

26. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije

27. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije

28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

29. Odluka o dopunama Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela

30. Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Cvjetno, Briješće

31. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Cvjetno, Briješće

32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Osječko-baranjske županije

33. Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko- baranjske županije u 2021. godini

34. Odluka o dopuni Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

35. Odluka o produljenju važenja Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije

37. Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

38. Odluka o promjeni naziva Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

39. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o vođenju Kataloga podataka u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije

40. Zaključak o prihvaćanju Informacije o izgradnji Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

41. Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku

42. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Prvog dodatka Sporazumu o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš

43. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Dodatka II. Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek

44. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

45. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u 2020. godini

46. Zaključak o prihvaćanju Informacije o dodjeli potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji pružaju uslugu smještaja radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19

47. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2020. - 2024. godine za 2020. godinu

48. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

49. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

50. Zaključak o prihvaćanju Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2021. godine

51. Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o osnivanju Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova

 
AKTI ŽUPANA

52. Izmjene i dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

53. Zaključak o načinu određivanja rasporeda i načina rada koordinatora palijativne skrbi i mobilnih palijativnih timova na području Osječko-baranjske županije

54. Odluka o osnivanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njegovih članova

55. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/101 - "Levanjska Varoš" i imenovanju njegovih članova

56. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu donacija vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i imenovanju njegovih članova

57. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta "ZAŽELI pomoć u kući", - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

58. Rješenja o određivanju službenika Osječko-baranjske županije ovlaštenog za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine)

59. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave za kapitalne programe iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

60. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje vrijednosti službenih mobilnih telefona u vlasništvu Osječko-baranjske županije

61. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nevenki Horvat, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belog Manastira

62. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Željku Pritišancu, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belišća

63. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Blaženki Novak, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Bizovac

64. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Almi Kurc-Bionda, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

65. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jasminki Šmider-Knezović, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

66. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dragici Pavlić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Đurđenovac

67. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Željku Vojvodiću, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Erdut

68. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Kati Vranjić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Levanjska Varoš

69. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Luciji Macokatić Ilijaš, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

70. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jasni Nagyszombaty-Šarić, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

71. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jadranki Šišljagić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

72. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lidiji Zubac-Karavidović, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

73. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Boguslawi Pikulskoj-Pervan dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

74. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivani Borčić Sesar, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

75. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mladenu Dadiću, dr.med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

76. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivanu Francemu, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

77. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Boženi Lakić Bobetić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

78. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Đuri Radoševiću, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

79. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zrinki Vukadin, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

80. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Gordani Šebešćen, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Feričanci

81. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene mr. sc. Krešimiru Guljašu, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

82. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Spomenki Huis, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

83. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Josipi Madjar, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

84. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Andrei Malogorski-Šimašek, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

85. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Biljani Tabak, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Belišća

86. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Vesnom Šostar, dr. med. dent.

87. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Draž

88. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine DardaTop