Županijski glasnik - 14/20

"Županijski glasnik" broj 14/20., Osijek, 18. prosinca 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

512. Proračun Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

513. Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

514. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

515. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

516. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

517. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini

518. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

519. Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

520. Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

521. Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

522. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

523. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

524. Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

525. Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

526. Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

527. Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

528. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

529. Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2021. godinu

530. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini

531. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini

532. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Osječko-baranjske županije u 2021. godini

533. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

534. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023.

Top